Regulamin Promocji „Oceń sprzęt Electrolux i Wygraj!”

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji pod nazwą „Oceń sprzęt Electrolux i Wygraj!” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Electrolux Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029692, posiadająca nr NIP: 521-008-43-88, REGON: 011020824, o kapitale zakładowym wynoszącym 272.731.500,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Promocja będzie trwała od dnia 30 września 2016 r. (od godziny 00.01) do dnia 9 marca 2018 roku (do godziny 23.59).

5. Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, dla Uczestników z miejscem zamieszkania na terytorium Polski.

6. Promocja prowadzona jest w celu zwiększenia sprzedaży produktów i promocji przedsiębiorstwa Organizatora.

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 2
Zmiany Regulaminu

1. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

2. Organizator może zmienić zasady Promocji w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, pod warunkiem, że zmiana zasad Promocji nie wpłynie na pogorszenie warunków Promocji dla Uczestników.

3. Promocja może w każdym momencie zostać odwołana przez Organizatora, w szczególności w przypadku wyczerpania puli Upominków.

§ 3
Definicje

1. Sprzęt - sprzęt AGD marki Electrolux objęty promocją „Oceń sprzęt Electrolux i Wygraj!”, którego producentem lub dystrybutorem jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że za sprzęt uważa się każdy produkt AGD dostępny do zakupu na stronie internetowej www.electrolux.pl;

§ 4
Uczestnicy

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne spełniające poniższe kryteria:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nabyły co najmniej jedno urządzenie marki Electrolux - Sprzęt;
c) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
d) wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Electrolux Poland sp. z o.o.;

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób lub podmiotów. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

3. Promocja skierowana jest jedynie do osób fizycznych, przy czym zastrzega się, że w promocji może wziąć udział tylko jedna osoba, z osób pozostających ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 5
Istota Promocji

1. Promocja skierowana jest do Uczestników, którzy zakupili Sprzęt marki Electrolux oraz którzy w okresie trwania niniejszej Promocji zamieścili na stronie internetowej www.Electrolux.pl opinię własnego autorstwa dotyczącą konkretnie zakupionego modelu Sprzętu.

2. Procedura udziału w Promocji wymaga następujących czynności:
a) sporządzenia oraz zamieszczenia opinii dotyczącej zakupionych modeli Sprzętu na stronie www.Electrolux.pl w zakładce Opinie przy konkretnym modelu nabytego Sprzętu;
b) podania adresu e-mail przy zamieszczaniu opinii, aby Organizator miał możliwość skontaktowania się z wybraną osobami, którym został przyznany upominek, w celu ustalenia adresu wysyłki upominku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji lub niepublikowania przesłanej opinii, w szczególności w następujących przypadkach:
a) zawarcia w treści opinii reklamy lub wypowiedzi mogących zostać zakwalifikowanymi jako reklama podmiotów innych niż Electrolux Poland sp. z o.o.;
b) zawarcia w treści opinii wyrażeń, które mogą naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem luba zasadami współżycia społecznego, wulgarne, obraźliwe, itp.;
c) uzasadniających przypuszczenie co do naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich;
d) wyjawiających dane osobowe lub teleadresowe podmiotów trzecich;
e) uzasadniających przypuszczenie co do naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.

4. Spośród Uczestników, którzy w ramach Promocji sporządzili i poprawnie zamieścili opinię na serwerze Organizatora i opinie których zostały zarejestrowane na serwerze Organizatora, komisja konkursowa powołana zgodnie z ust. 5 poniżej, w każdym tygodniu trwania Promocji wyłoni jedną opinię, która zdaniem komisji konkursowej w sposób najtrafniejszy i najbardziej wartościowy pomoże innym osobom i podmiotom dokonać wyboru danego ocenianego produktu.

5. Niniejszym Electrolux powołuje komisję konkursową w osobach: Grzegorz Pek i Paweł Miziołowski.

6. Uczestnik, którego opinia została wyłoniona zgodnie z ust. 4 powyżej, zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail, w terminie 10 dni od dnia dokonania wyboru przez komisję konkursową.

7. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

§6
Upominki

1. Upominkiem w Promocji jest mikser marki Electrolux.

2. Wartość Upominku wynosi równowartość 139 zł.

3. Pula Upominków jest ograniczona i wynosi 52 sztuki.

4. Upominek zostanie wysłany bezpośrednio na adres Uczestnika. Uczestnik poda Organizatorowi adres stacjonarny, w terminie 10 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika informacji, zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu.

5. Upominki będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do Upominku na inną osobę.

7. Electrolux zastrzega sobie możliwość zapewnienia alternatywnych upominków o tożsamej wartości, w przypadku niedostępności Upominków.

§ 7
Prawa autorskie

1. Uczestnik Promocji oświadcza, że napisana przez niego opinia jest przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Promocji ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przedmiotową opinią (praw autorskich lub dóbr osobistych lub innych).

2. Uczestnik Promocji poprzez udział w Promocji udziela w zamian za Upominek licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej opinii bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonania praw autorskich zależnych, w szczególności twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotnego publikowania w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z Promocją.

§ 8
Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Promocji wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

3. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, został mu przyznany Upominek, którego nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego Upominku.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Upominku z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy Upominek nie zostanie odebrany, prawo do Upominku wygasa. Upominek w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. Każdorazowo odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości wartości Upominku.

§ 9
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji, w celu komunikacji z Uczestnikami lub reklamacji, w celu przekazania Upominków, a także w celach marketingowych Organizatora oraz przesyłania informacji handlowej.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

4. Uczestnik, wypełniając formularz oraz wysyłając do Organizatora opinię, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym w celu otrzymania Upominku.

§ 10
Reklamacje

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją, Uczestnik Promocji powinien informować Organizatora w sposób wskazany poniżej.

2. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Promocji drogą elektroniczną, na adres RevewAndWin@promotion-update.com, w terminie najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres podany przy zgłaszaniu reklamacji.

 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna dla Uczestnika, co nie uchybia prawu Uczestnika do wystąpienia na drogę sądową.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.electrolux.pl a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2016 r.