Regulamin Akcji Promocyjnej „Klub CCC”

Definicje pojęć:
Uczestnik: osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych , jest członkiem Klubu CCC ze statusem Silver/Gold oraz dokona zakupu Produktów Producenta w Sklepie Internetowym Electrolux Polska www.electrolux.pl z wykorzystaniem kodu rabatowego udostępnionego Uczestnikowi na Koncie Klubowicza
Producent i Organizator: „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000029692, NIP: 5210084388, BDO: 000007979o kapitale zakładowym 272.731.500 zł.
Produkty: sprzęt AGD w postaci parownicy do ubrań Refine 700, E7HS1-4MN (PNC 910 003 638) wyprodukowany przez Producenta, na którego zakup, Uczestnik pobrał lub otrzymał od Producenta – Kod rabatowy.
Czas Trwania Akcji: okres od 16.09.2021 r. do 16.10.2021r. lub do wyczerpania puli kodów rabatowych.
Sklep internetowy: Sklep Internetowy Electrolux Polska, www.electrolux.pl
Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego podlegający realizacji przez Uczestnika w czasie zakupów dokonywanych przez Uczestnika Produktów w sklepie internetowym.

§ 1 Zasady ogólne Akcji
1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupu Produktu dokonanego przez Uczestnika w czasie trwania Promocji w sklepie internetowym.
2. Akcja ma na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży Produktów objętych Promocją.
3. Akcja umożliwia Uczestnikom, zakup Produktów w wykorzystaniem Kodu Rabatowego.
4. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne.
5. Producent udostępni Uczestnikom, Kod Rabatowy za pośrednictwem Konta Klubowiczów (na www i w aplikacji) za pośrednictwem których będą one dostępne dla Uczestników zamierzających nabyć Produkt w sklepie internetowym.
6. Kod rabatowy będzie wskazywał na wartość kwotową (PLN). Kod rabatowy nie może być jednak wymieniony na gotówkę lub inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe.
7. Kody rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w okresie swojej ważności tj. do 16.10.2021.
8. Kod rabatowy może być wykorzystany jedynie w Czasie Trwania Akcji do zakupu Produktów Producenta dostępnych w Czasie Trwania Akcji w sklepie internetowym.
9. Kod rabatowy jest jednorazowy oraz nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu z innymi kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi w sklepie internetowym lub innymi promocjami dotyczącymi Produktów.
10. Kod rabatowy ma zastosowanie tylko dla Produktów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla Produktów, które mają już obniżoną cenę.
11. Szczegółowe warunki realizacji Kodu rabatowego mogą zostać określone na witrynie sklepu internetowego lub komunikacie zawierającym Kod rabatowy. Warunki te mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
12. Pula kodów rabatowych do wykorzystania: 650 szt.
13. Wartość kwotowa udzielanego rabatu: - 100zł (minus 100 złotych).

§ 2 Realizacja kodu rabatowego
1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego, Uczestnik podczas składania zamówienia w sklepie internetowym, w trakcie wypełnienia formularza zamówienia w polu oznaczonym „Kod rabatowy” wpisuje odpowiedni ciąg znaków, a następnie potwierdza wykorzystanie kodu poprzez przycisk „Aktywuj”.
2. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie ceny Produktu, którego dotyczy Kod rabatowy.
3. Producent ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego gdy upłynęła jego data ważności.
4. Producent zastrzega, iż w czasie obowiązywania Kodu rabatowego ceny Produktów mogą̨ ulec zmianie.
5. Uczestnik ma prawo do wielokrotnego skorzystania z kodu rabatowego do zakupu Produktów w okresie trwania promocji.
6. Jeżeli Kupon rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Producent zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kod rabatowy o czym poinformuje Uczestnika.

§ 3 Reklamacje i roszczenia
1. Reklamacje odnośnie Akcji i wykorzystania Kuponów Rabatowych mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: zakupyonline@electrolux.com do dnia 30.10.2021 roku (decyduje data wysłania reklamacji na adres e-mail). W tytule maila należy wpisać: Reklamacja – kod rabatowy na zakup parownicy do ubrań E7HS1-4MN.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie wysłana na adres emailowy Uczestnika, z którego została nadesłana reklamacja. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej oznacza jej uwzględnienie.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym. Prawo takie przysługuje również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.electrolux.pl/local/kupparowniceelectrolux
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Producent. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały opisane w Regulaminie sklepu internetowego oraz polityce poufności dostępnej na stronie sklepu internetowego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
4. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Kody rabatowe są realizowane na zasadach określonych w brzmieniu Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny podług przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2021r.

Czytaj więcej