Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. ELECTROLUX POLAND SP. Z O. O.

Wykaz skrótów i definicji
Podatnik, Electrolux: Spółka Electrolux Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
Ustawa o CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)
Ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
Ustawa o VAT: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)
Ustawa o podatku akcyzowym: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)
Rok podatkowy: Rok podatkowy Podatnika zakończony 31 grudnia 2020 roku
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

1. Wprowadzenie
W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, poniżej zaprezentowano informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez Electrolux Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS 000029692, REGON 011020824, NIP: 5210084388.

Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o CIT i przedstawia informacje o:
(1) stosowanych przez Spółkę:
a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
(2) realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,
(3) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
(4) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
(5) złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym,
(6) dokonywanych rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,
- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Obciążenia podatkowe stanowią istotną pozycję w rozliczeniach finansowych Spółki. W Spółce stosowana była i jest strategia, będąca zbiorem zasad jakimi kierowała i kieruje się cała Grupa w odniesieniu do obciążeń podatkowych. Stosowanie się do nich ma na celu zapewnienie efektywnego i spójnego zarządzania ładem podatkowym, ryzykiem podatkowym, kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz dokumentacją i danymi podatkowymi, a także systemami informatycznymi wspierającymi działanie poszczególnych obszarów.
W swojej działalności, zarówno na rynku lokalnym jak i na rynkach międzynarodowych, Spółka kieruje się zasadami uczciwości i należytej staranności, także w zakresie podatków.
Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do przestrzegania prawa podatkowego poprzez wdrożenie mechanizmów, mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych.
Priorytetem w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki i Grupy jest bezpieczeństwo podatkowe, rozumiane jako minimalizacja ryzyka powstania zaległości podatkowych oraz ryzyka pojawienia się sankcji na podstawie przepisów szczególnych.


2. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie


Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Co do zasady, Electrolux terminowo realizuje obowiązki podatkowe, w tym dokonuje zapłaty podatków. W przypadku zidentyfikowania w ramach wewnętrznych procedur konieczności
skorygowania rozliczeń podatkowych, niezwłocznie dokonywane są działania naprawcze tj. dopełnienie obowiązku, względnie dokonanie formalnej korekty oraz w razie potrzeby zapłata/dopłata zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami. Spółka dochowuje należytej staranności, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.
Do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę zastosowanie znajduje szereg obowiązujących procedur / polityk, odnoszących się do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, do których należą w szczególności:
a) „Procedura szczegółowa określająca zakres odpowiedzialności za realizację zadań w przedmiocie rozliczeń Electrolux Poland sp. z o.o. z tytułu zobowiązań podatkowych”,
b) „Procedura archiwizacji dokumentów Electrolux Poland sp. z o.o.”,
c) „Polityka Szkoleniowa w GSSC Kraków”,
d) „Opis czynności podejmowanych w celu wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych”,
e) oraz inne procedury i instrukcje finansowe, które pośrednio wpływają na rozliczenia podatkowe Spółki.


3. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W Roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r., Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w formie uregulowanej (np. Program Współdziałania, APA).


4. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie z przepisami prawa. W ciągu roku podatkowego Podatnik dokładał wszelkich starań w celu prawidłowego kształtowania rozliczeń podatkowych oraz relacji z Krajową Administracją Skarbową i innymi organami podatkowymi, udzielania niezbędnych informacji oraz zachowania transparentności w obszarze podatkowym.
Spółka wypełnia obowiązki podatkowe w zakresie podatków i opłat innych niż CIT, tj. w szczególności w obszarach:
a) VAT,
b) PIT (w charakterze płatnika),
c) podatku u źródła (w charakterze płatnika).
d) podatku od nieruchomości.
Spółka nie zidentyfikowała i nie przekazywała Szefowi KAS w Roku podatkowym informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.


5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Electrolux za 2020 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 3 898 515 703,49 zł.
Spółka zrealizowała w Roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 194 925 785,17 zł), tj.:
a) sprzedaż wyrobów gotowych,
b) zakup produktów,
c) transakcje finansowe tj. pożyczki oraz uczestnictwo w systemie cash-pooling.


6. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W Roku podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.


7. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.


8. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

Spółka złożyła w Roku podatkowym wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w przedmiocie podatku u źródła.


9. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT.


10. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka dokonała w Roku podatkowym rozliczenia podatkowego w związku z transakcją zakupu komponentów od podmiotu z siedzibą na terytorium Hong Kongu, będącego krajem stosującym
szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanym w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji
podatkowej.