Informacja o strategii podatkowej 2022

Electrolux Poland sp. z o. o. Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

Wykaz skrótów i definicji

Podatnik, Electrolux, Spółka

Electrolux Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie


Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)


Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)


Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)


Ustawa o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)


Ustawa o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)


Rok podatkowy

Rok podatkowy Podatnika zakończony 31 grudnia 2022 roku


1. Wprowadzenie

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, poniżej zaprezentowano informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez Electrolux Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS 000029692, REGON 011020824, NIP: 5210084388.

Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o przepisy art. 27c ustawy o CIT i przedstawia informacje o:

(1) stosowanych przez Spółkę:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

(2) realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

(3) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

(4) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

(5) złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym,

(6)dokonywanych rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej,

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Obciążenia podatkowe stanowią istotną pozycję w rozliczeniach finansowych Spółki. W Spółce stosowana była i jest strategia, będąca zbiorem zasad jakimi kierowała i kieruje się cała Grupa w odniesieniu do obciążeń podatkowych. Stosowanie się do nich ma na celu zapewnienie efektywnego i spójnego zarządzania ładem podatkowym, ryzykiem podatkowym, kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz dokumentacją i danymi podatkowymi, a także systemami informatycznymi wspierającymi działanie poszczególnych obszarów.

W swojej działalności, zarówno na rynku lokalnym jak i na rynkach międzynarodowych, Spółka kieruje się zasadami uczciwości i należytej staranności, także w zakresie podatków.

Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do przestrzegania prawa podatkowego poprzez wdrożenie mechanizmów, mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych.

Priorytetem w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki i Grupy jest bezpieczeństwo podatkowe, rozumiane jako minimalizacja ryzyka powstania zaległości podatkowych oraz ryzyka pojawienia się sankcji na podstawie przepisów szczególnych.


2. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący zarówno podatnikiem jak i płatnikiem poszczególnych podatków realizuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Co do zasady, Electrolux terminowo realizuje obowiązki podatkowe, w tym dokonuje zapłaty podatków. W przypadku zidentyfikowania w ramach wewnętrznych procedur konieczności skorygowania rozliczeń podatkowych, niezwłocznie dokonywane są działania naprawcze tj. dopełnienie obowiązku, względnie dokonanie formalnej korekty oraz w razie potrzeby zapłata/dopłata zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami. Spółka dochowuje należytej staranności, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.

Do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę zastosowanie znajduje szereg obowiązujących procedur / polityk, odnoszących się do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, do których należą w szczególności:

a) „Procedura szczegółowa określająca zakres odpowiedzialności za realizację zadań w przedmiocie rozliczeń Electrolux Poland sp. z o.o. z tytułu zobowiązań podatkowych”,

b) „Procedura archiwizacji dokumentów Electrolux Poland sp. z o.o.”,

c) „Polityka Szkoleniowa w GSSC Kraków”,

d) „Opis czynności podejmowanych w celu wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych”,

e)  oraz inne procedury i instrukcje finansowe, które pośrednio wpływają na rozliczenia podatkowe Spółki.


3. Informacja o stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W Roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w formie uregulowanej (np. Program Współdziałania, APA).


4. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie z przepisami prawa. W ciągu roku podatkowego Podatnik dokładał wszelkich starań w celu prawidłowego kształtowania rozliczeń podatkowych oraz relacji z Krajową Administracją Skarbową i innymi organami podatkowymi, udzielania niezbędnych informacji oraz zachowania transparentności w obszarze podatkowym.

Spółka wypełnia obowiązki podatkowe w zakresie podatków i opłat innych niż CIT, tj. w szczególności w obszarach:

a) VAT,

b) PIT (w charakterze płatnika),

c) podatku u źródła (w charakterze płatnika).

d) podatku od nieruchomości.

Spółka nie zidentyfikowała i nie przekazywała Szefowi KAS w Roku podatkowym informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.


5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Electrolux za 2022 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 r. 4 574 644 527,60 zł.

Spółka zrealizowała w Roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 228 732 226,38 zł), tj.:

a) sprzedaż wyrobów gotowych,

b) zakup produktów,

c) transakcje finansowe tj. pożyczki oraz uczestnictwo w systemie cash-pooling.


6. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W Roku podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

7. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

8. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

9. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT.

10. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

Spółka nie złożyła w Roku podatkowym wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

11. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Spółka złożyła w Roku podatkowym wnioski o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o których mowa w art. 26b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka dokonała w Roku podatkowym rozliczenia podatkowego w związku z transakcją zakupu komponentów od podmiotu z siedzibą na terytorium Hong Kongu, będącego krajem stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanym w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.